Πλαστική Xειρουργική Plastic Surgery Mommy Makeover Mommy Makeover Vaser Lipo Vaser Lipo Ρινοπλαστική Rhinoplasty Αυξητική Στήθους Breast Augmentation
Πλαστική Xειρουργική
Θεσσαλονίκη , GR - Dubai, UAE
Plastic Surgery
Thessaloniki, GR - Dubai, UAE
Mommy Makeover
Ολιστική αποκατάσταση
μετά τον τοκετό με επεμβάσεις
στο στήθος και στην κοιλιά
Mommy Makeover
Holistic restoration
after childbirth with operations
in the chest and abdomen
Vaser Lipo
Λιποαναρρόφηση με Vaser
για ανώτερα αποτελέσματα
και δυναμική γράμμωση
σε κοιλιά και μπράτσα
Vaser Lipo
By using inserts or
fat grafting
Ρινοπλαστική
Νέες χειρουργικές και μη, τεχνικές
για μια μύτη εναρμονισμένη και
συμμετρική στο πρόσωπο
Rhinoplasty
New surgical and non-surgical techniques
for a nose in harmony and
symmetrical in face
Αυξητική Στήθους
Με χρήση ενθεμάτων ή
μεταμόσχευση λίπους
Breast Augmentation
By using inserts or
fat grafting

Plastic Surgeon at Thessaloniki, Greece

Georgia Vadarli MD

We believe that communication is the key to help you realise the dream of changing your appearance and gaining greater self-confidence. We have as much time as you need to carefully listen to your desires and to explain in detail what to expect from your treatment (surgical or otherwise). We pledge to be sensitive towards your concerns and provide you with support throughout the process, from the first visit to the postoperative period.

Contact tel

+30 2310 488 719

From your first visit you will be immediately informed by the head of the centre, Georgia Vadarli, who will explain to you in understandable terms and with scientific accuracy all Cosmetic Surgery solutions. Together, you will explore the possibilities and discuss the expected results. If you and the plastic surgeon decide upon the performance of a surgical procedure, it will take place in the private hospital “Agios Loukas” in Panorama, Thessaloniki and we will take great care to ensure confidentiality.

Furthermore, as the best results can often be achieved by combining Cosmetic Surgery with various non-invasive treatments, you will find all these treatments available at our clinic.

Our goal is to provide professional and supportive medical care and we pay special attention to all details to offer you a good experience and results that will satisfy you.

Play Video

always by your side for the best result

ClinicVIE

Plastic Surgeon Georgia Vadarli founded ClinicVIE in 2009. It is a medical centre in the BALKAN CENTER, providing patient-centred, cosmetic medical care, using advanced technology. The clinic’s medical staff is friendly and experienced to help you feel comfortable. The key to success
We believe that communication is the key to help you realize the dream of changing your appearance and gaining greater self-confidence.
Advanced and proven techniques

Eyelid surgery (Blepharoplasty)

Eyelid plastic surgery or Blepharoplasty offers you a youthful, attractive and relaxed look, since it removes excess skin and eye-bags. In the upper eye-lids, besides excess skin, internal fat is also removed from the eye-lid region. In the lower eye-lids, in order to achieve a youthful look, not only the ‘bags’ and the fat creating them are removed, but a more complex procedure is performed so as to reduce volume and reshape tissue bordering the bones.

VASER Liposuction-Liposculpting

VASER liposuction is superior to conventional liposuction as it selectively removes fat without causing injury to the tissues and sculpts the body highlighting the muscles. It is a top method for 4D High Definition liposuction to achieve lineage in the abdomen (6 pack abs), arms and thighs. VASER is an ultrasound device and its use in liposuction reduces the recovery time, offers uniform results and tightens the skin. At the same time, the fat that is removed can be transferred by the method of liposculpture to other parts of the body, such as the buttocks to correct them or the chest to correct asymmetry.

visit us for a consultation session

Tell us

how you imagine your new self

specialized treatment options for the best lasting effect

fill the form

to book an appointment

and we will contact you as soon as possible

    testimonials

    your smiles is our reward